SaveLend Group

Ersättningar

Ersättningar till styrelsen

Arvode till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 26 april 2021 beslutades att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 75 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare beslutades att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 100 000 SEK till kreditutskottets ordförande och 50 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i kreditutskottet samt med 100 000 SEK till revision- och regelefterlevnadsutskottets ordförande och 50 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revision- och regelefterlevnadsutskottet. Ersättning utgår ej till ledamöter som är anställda av Bolaget.

Bolaget eller dess dotterbolag har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamot eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

VD erhåller en månadslön om 120 000 kr och pensionsavsättning om 4,5 % på bruttolönen

Incitamentsprogram

Bolaget har vid flera tillfällen beslutat om att införa aktierelaterade ersättningar i form av incitamentsprogram (teckningsoptionsprogram) i syfte att motivera och belöna genom delägande i Bolaget, för att gynna Bolagets långsiktiga intressen. Teckningsoptioner av serie 2022/2025:I och 2021/2024 II har erbjudits till ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare inom koncernen och teckningsoptioner av serie 2022/2025:II och 2021/2024 I har erbjudits till styrelseledamöter. Teckningsoptionerna har överlåtits till deltagarna till marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.  

Det totala antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 2 966 289. Den uppdelningen av aktier (split) som beslutades av årsstämman den 26 april 2021 har för teckningsoptioner av serie W2019-2022D inneburit sedvanlig omräkning av såväl teckningskurs som det antal aktier som teckningsoptionerna berättigar till teckning av i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 5 262 289 aktier och aktiekapitalet med 119 596 SEK. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier i Bolaget medför det en utspädning om cirka 10,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförandet av Emissionen förutsatt fullteckning. 

IncitamentsprogramAntal teckningsoptionerPris per teckningsoption (SEK)Teckningskurs aktie (SEK)Teckningsperiod aktieUtspädning (%)
Teckningsoptioner W2019-2022D229 6004,99439,162022-11-12 till 2022-12-125,65
Teckningsoptioner 2021/2024 I532 3710,426011,252024-02-02 till 2024-05-021,2
Teckningsoptioner 2021/2024 II608 4170,426011,252024-02-02 till 2024-05-02 1,36
Teckningsoptioner 2022/2025:I1 276 7210,494111,372025-05-01 till 2025-06-302,67
Teckningsoptioner 2022/2025:II319 1800,494111,372025-05-01 till 2025-06-300,67