SaveLend Group

Ersättningar

Ersättningar till styrelsen

Arvode till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 25 april 2024 beslutades att styrelsearvode ska utgå, i enlighet med valberedningens förslag, med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 120 000 kronor till ordförande i respektive utskott och med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i respektive utskott. Ersättning utgår ej till ledamöter som är anställda av Bolaget.

Bolaget eller dess dotterbolag har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamot eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

VD erhåller en månadslön om 170 000 SEK och pensionsavsättning om 5 400 SEK  på bruttolönen.

Incitamentsprogram

Bolaget har vid flera tillfällen beslutat om att införa aktierelaterade ersättningar i form av incitamentsprogram (teckningsoptionsprogram) i syfte att motivera och belöna genom delägande i Bolaget, för att gynna Bolagets långsiktiga intressen. Teckningsoptioner av serie 2022/2025:I har erbjudits till ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare inom koncernen och teckningsoptioner av serie 2022/2025:II har erbjudits till styrelseledamöter. Teckningsoptionerna har överlåtits till deltagarna till marknadsvärde enligt tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Det totala antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 1 595 901.

IncitamentsprogramAntal teckningsoptionerPris per teckningsoption (SEK)Teckningskurs aktie (SEK)Teckningsperiod aktieUtspädning (%)
Teckningsoptioner 2022/2025:I1 276 7210,494111,372025-05-01 till 2025-06-302,33
Teckningsoptioner 2022/2025:II319 1800,494111,372025-05-01 till 2025-06-300,59