SaveLend Group

Valberedning

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de fyra röstmässigt största
aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
per den sista bankdagen i september. Dessa aktieägare ska vardera utse en representant att
jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning har
utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant
övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.
Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets
webbplats.


Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den sista bankdagen i september kan
valberedningen, om den finner så erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i
valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningen utser
valberedningens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen, men
Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom
ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den efterföljande
valberedningen har offentliggjorts.


Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till a) årsstämmans
ordförande, b) styrelsearvode och annan ersättning för utskottsarbete, c) val av
styrelseledamöter, d) val av styrelseordförande, e) val av revisor och revisorsarvode och f)
förändringar i principer för utseende av och instruktion för valberedningen.