SaveLend Group

Valberedning

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september. Dessa aktieägare ska vardera utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den sista bankdagen i september kan
valberedningen, om den finner så erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i
valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens
sammansättning offentliggörs på denna webbplats. Valberedningen utser
valberedningens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen, men Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den efterföljande valberedningen har offentliggjorts. Minst tre ledamöter ska vara närvarande för att beslut ska kunna fattas. Ett förslag kan beslutas med enkel majoritet och vid jämvikt mellan röster ska utslagsröst ges till den ledamot med högst antal aktier.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till a) årsstämmans
ordförande, b) styrelsearvode och annan ersättning för utskottsarbete, c) val av
styrelseledamöter, d) val av styrelseordförande, e) val av revisor och revisorsarvode och f)
förändringar i principer för utseende av och instruktion för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 25 april 2024 har bestått av följande ledamöter: valberedningens ordförande Per Wolf, styrelseordförande Bo Engström, Ludwig Pettersson, Claes Hallén och Jonas Ahlberg. Valberedningen kontaktas via e-post till investor@savelend.se, eller via brev till adress Valberedningen i SaveLend Group AB, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm.