SaveLend Group

Investeringsplattformen

Introduktion

Produkterbjudandet är att kunna spara och investera i krediter, och erbjuds genom SaveLend Groups investeringsplattform. Savelend.eu ska erbjuda en diversifierad investeringsplattform med en nivå och funktionalitet som gör att investerarna inte ska behöva något alternativ till denna inom alternativ finansiering. I erbjudandet ska det finnas möjlighet till exponering mot olika typer av krediter i flera länder och valutor i Europa. I produkten finns en inbyggd andrahandsmarknad där krediter kan köpas och säljas mellan investerare för att lösa uppkomna likviditetsbehov hos investerarna. Via funktionen SmartInvest kan investeringen helt automatiseras genom att investeraren väljer vilka kredittyper denne vill investera i, samt hur stor del av kapitalet som ska investeras i varje enskild kredit. De kredittyper som i dagsläget erbjuds är fakturaköp, företagslån, konsumentkrediter, inkassoportföljer och fastighetskrediter. Krediterna som publiceras på investeringsplattformen kommer från två typer av källor; SaveLend Group-ägda originators och externa originators.

ÅrAvkastning
insatt kapital
Avkastning
investerat kapital
Kreditförluster,
% av investerat kapital
20146,98%15,36%0,00%
201510,52%17,12%0,00%
20167,97%11,27%-1,94%
201711,04%16,67%-0,20%
201810,83%15,41%-0,09%
20198,61%10,18%-0,22%
20209,41%10,69%-0,32%
Genomsnitt
2014-2020
9,34%13,81%-0,3%

Historiskt resultat för privatinvesterare på investeringsplattformen. Differensen mellan insatt kapital och investerat kapital är likvida medel som inte ger avkastning till privatinvesteraren.

Plattformen

Investeringsplattformen är i sin tredje version sedan lansering av tjänsten 2014. Den är utvecklad av interna resurser och i nära samarbete med befintliga investerare. Investeringsplattformen är skalbar och anpassad för att snabbt få ut nya produkter och produktförbättringar. Vikten av att ha en modern och flexibel IT-plattform bli allt tydligare ju mer verksamheten växer. Via investeringsplattformen erbjuds investerare olika investeringsmöjligheter. I samma plattform hanteras även kreditgivningsverksamheten där kreditbedömning av kunder sker tillsammans med all övervakning. Bolaget har ett egenutvecklat system för att upptäcka transaktioner som kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Hantering av investerad kredit

Investeringsplattformen SaveLend.eu agerar ombud för investeraren vilket betyder att investeraren aldrig behöver föra någon dialog med aktuella kredittagare. I det fall en kredittagare fallerar med betalning ombesörjer SaveLend.eu kontakt med kredittagare och indrivning av fordran. För konsumentkrediter finns ett försäljningsavtal som gör att investerare kommer ur sin exponering i förfallna krediter. Detta gör att eventuella förluster realiseras löpande och att kapitalet inte ligger låst i fordringar som tar lång tid att återvinna. Tidigare såldes aktuella fordringar till extern part men sedan andra halvåret 2020 köps förfallna konsumentkrediter i Sverige av SaveLend Groups egna inkassobolag.

SmartInvest

Med hjälp av investeringsmotorn SmartInvest investeras kundens tillgångar automatiskt i flera olika kreditavtal utifrån ett antal på förhand valda inställningar. Investeraren kan till exempel välja vilka kredittyper, långivare och löptider denne vill använda, samt välja att investera i andrahandsmarknaden. Med SmartInvest kommer kapital alltid att återinvesteras för att investerarnas pengar ska växa så mycket som möjligt, och inte ligga outnyttjat. När investeraren ställt upp sina kriterier går SmartInvest igenom dessa och matchar dem mot aktuella lån. Därefter placeras det outnyttjade kapitalet i dessa lån. SmartInvest gör sedan, utifrån investerarens kriterier, ständigt denna matchning mot nya lån som kommer in på investeringsplattformen. SmartInvest är skapat för den som vill investera i en rad olika krediter och sprida sina risker utan att behöva göra manuella åtgärder. Investeraren kan antingen investera efter de förinställda valen som är framtagna för att ge en bra balans mellan riskspridning och avkastning, eller göra sina egna anpassningar.

Andrahandsmarknaden

Genom att tillhandahålla en andrahandsmarknad möjliggör SaveLend.eu för sina kunder att kunna sälja kreditinvesteringar och därigenom få tillgång till likvida medel innan löptiden för den investerade krediten gått ut. När en investering gjorts via SaveLend.eu har ett avtal ingåtts mellan investeraren och kredittagaren, i vilket det bland annat regleras när krediten ska återbetalas. Då löptiden på krediterna varierar och en investerare kan behöva tillgång till sitt kapital innan krediten är återbetald, är en andrahandsmarknad en optimal lösning för samtliga parter. För den som säljer sin investering på andrahandsmarknaden utgår en avgift till SaveLend.eu. Det utgår däremot ingen avgift till köparen som förvärvar kreditinvesteringen på andrahandsmarknaden.

Investeringsmöjligheter på invsteringsplattformen

Fakturaköp

Investerare har möjligheten att investera i fakturaköp. Genom att investera i köp av fakturor från kreditvärdiga aktörer hjälper investerare och SaveLend Group företag att få ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde. Istället för att behöva vänta på att få in pengar i verksamheten kan fakturerade medel sättas i arbete direkt. Investeringarna sker i flexibla lösningar som är anpassade för kunden. Under 2020 var snittbeloppet på fakturor 35 000 kronor och den genomsnittliga löptiden 37 dagar.

Företagskrediter

Investerare har möjligheten att investera i företagslån till små och medelstora företag. Genom att investera i företagskrediter från kreditvärdiga låntagare i näringslivet bidrar investerare och SaveLend Group till ett förbättrat företagsklimat och hjälper entreprenörer att växa. Företagslån tas av både nystartade företag i framväxande branscher och etablerade aktörer i mer konservativa sektorer. Under 2020 var snittbeloppet på företagslån 511 000 kronor och den genomsnittliga löptiden 20 månader.

Konsumentkrediter

Investerare har möjligheten att investera i konsumentkrediter utgivna till svenska privatpersoner. Krediterna kommer från både traditionell långivning och avbetalningsköp. Genom att investera i konsumentkrediter bidrar investerare och SaveLend Group till ett verktyg för konsumenter att finansiera individuella behov av varierande slag, såsom exempelvis inköp till bostaden, nöjen och reparation av bilar. Under 2020 var snittbeloppet på konsumentkrediter 5 300 kronor och den genomsnittliga löptiden sex månader.

Fastighetskrediter

Investerare har möjligheten att investera i fastighetskrediter. Genom originatorn Svensk Kreditförmedling AB (SKF) får investerare tillgång till företagskrediter som används för företagsköp, bostadsutveckling och förvaltningsfastigheter. Under 2020 var snittbeloppet på fastighetskrediter 8,5 MSEK och den genomsnittliga löptiden 10 månader.

Inkassoportföljer

Investerare har möjligheten att investera i krediter med exponering mot fordringar från inkassoportföljer. Fordringarnas ursprung kan vara allt ifrån telefonabonnemang till kreditportföljer. Portföljerna drivs in av inkassobolag som är specialiserade på hanteringar av förfallna fordringar. Under 2020 var snittbeloppet på inkassoportföljer 327 000 kronor och den genomsnittliga löptiden 31 månader.

Per 31 mars 2021 var fördelningen av kapitalet på investeringsplattformen enligt nedan bild.

Investerare på investeringsplattformen

SaveLend Group har tre kundgrupper för investeringar i krediter. Samtliga har den gemensamma nämnaren att de söker avkastning på sitt kapital. Kundgrupperna är privatinvesterare, institutionella investerare och partners.

Privatinvesterare

Privata investerare får med hjälp av investeringsplattformen möjlighet att investera i olika kredittyper via motorn SmartInvest. Det gäller både juridiska personer som privatpersoner. Juridiska personer står för ca 2 % och privatpersoner står för 98 %. Av privatpersonerna är ungefär en femtedel kvinnor och genomsnittsåldern är 40 år. Styrkan i affären ligger i en god förväntad avkastning, starkt dokumenterat resultat, automatiserad process med detaljerad och transparent redovisning samt låg instegströskel. Historiskt har Bolaget främst anskaffat nya investerare genom onlinemarknadsföring, skyltning och deltagande vid event. I februari 2021 stod privatinvesterare för cirka 40 % av totala kapitalet på investeringsplattformen.

Skapade konton på investeringsplattformen per kvartal 2018 Q1 – 2021 Q1

Institutionella investerare

SaveLends institutionella produkt innefattar möjligheten för finansiella aktörer att placera kapital i krediter med SaveLend.eu som förmedlar, antingen genom egna investeringsplattformen eller via andra lösningar förmedlade av SaveLend.eu. Kunderna bearbetas genom personlig kontakt via dedikerade resurser på SaveLend.eu, och intäktsmodellen är främst förmedlingsavgifter. Per dagen för Prospektet finns det ett ingånget avtal med en institutionell aktör som är Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) (“Nordiska”). De har ett dedikerat flöde från SäljFinans-produkten som de finansierar. Tillsammans möjliggör SaveLend Group, för svenska villaägare, att delbetala sin installationskostnad för fiber. I februari 2021 stod institutionella investerare för mindre än 5 % av totala kapitalet på investeringsplattformen.

Partnerinvesterare

SaveLend Group har möjligheten att hyra ut sitt tillstånd för att genomföra betalningar, vilket kallas anknutet betaltjänstombud. Det i kombination med att SaveLend Group också upplåter andra företag att nyttja investeringsplattformen gör att externa företag kan fokusera på att attrahera investerare samt kredittagare. Företag som hyr Bolagets tillstånd och/eller nyttjar investeringsplattformen enligt ovan benämner Bolaget som partners. Genom att antingen hyra investeringsplattformen och/eller nyttja SaveLend Groups betalinstituts tillstånd kan partners som har egna investerarnätverk ansluta sig till Bolagets ekosystem. Det möjliggör en snabbare expansion gällande kapital på investeringsplattformen och kundanskaffning. I dagsläget finns en Partner, Svensk Kreditförmedling, som också är ett anslutet betaltjänstombud till SaveLend Group. Partners stod i februari 2021 för cirka 60 % av totala kapitalet på investeringsplattformen.

Förmedling av egna krediter

SaveLend Group har idag verksamhet med egen kreditgivning och förmedling av krediter i Sverige, Polen och under 2021 i Finland. Kreditgivning sker i Sverige till både privatpersoner och företag medan enbart till företag i Polen och Finland. Sedan start har SaveLend Group förmedlat och gett ut över 100 000 krediter. Målavkastningen varierar beroende på produkt och ligger i spannet 7-9 %. Löptiden är från kortast tio dagar på fakturaköp till som längst fem år på företagslån.

Företagsfinansiering

SaveLend Group tillhandahåller företagslån, fakturaköp och avbetalningsköp till kunder i Sverige, Polen och Finland. Konkurrenskraften skapas genom en hög grad av automatisering, god kundanpassning, goda rutiner i kreditbedömningen samt stor tillgänglighet. Det är en styrka att kunna erbjuda denna produkt som komplement till SaveLend Groups fakturaserviceprodukt. Med kontroll över aktuell reskontra anser sig Bolaget ha ett informationsövertag gentemot exempelvis banker. SaveLends affärsstrategi är att konkurrera med de bäst anpassade lösningarna och inte nödvändigtvis de lägsta priserna för kunden.

Kundgruppen för företagsfinansiering i Sverige är kreditvärdiga svenska små och medelstora företag som har behov av rörelsefinansiering. Företagslån ges främst ut tillsammans med partners där SaveLend Group är samfinansiär alternativt till aktörer som potentiellt kan bli, eller redan är, originators på investeringsplattformen. Erbjudandet för fakturaköp har anpassats för att passa företag som har återkommande fakturering, detta eftersom det är en målgrupp som överlappar med de kunder som normalt finns inom fakturaservice. Även produkten SäljFinans vänder sig till en målgrupp som väl överlappar med de kunder som finns inom fakturaservice. Tillsammans skapar dessa ett erbjudande som passar både B2B- och B2C-flöden. Kundanskaffning sker genom nyhetsbrev, online-marknadsföring, fysisk nykundsbearbetning och partners.

Kundgruppen för företagsfinansiering i Polen är kreditvärdiga polska små- och medelstora företag som har behov av rörelsefinansiering. Istället för att leta efter kunder inom de mest kapitalkrävande branscherna har koncernens polska verksamhet valt att möta marknadens efterfrågan på tjänster inom ett antal sektorer. Sektorerna är e-handel och onlinebutiker, IT- och teknik, marknadsföringsbyråer, armatur och belysning, träindustri och möbelproducenter, producenter av biologiska livsmedel, utbildningsföretag, importörer samt enskilda privata medicinska vårdgivare, små och medelstora vårdgivare och tandläkare, veterinärkliniker och fysioterapeuter.

Kundgruppen för företagsfinansiering i Finland är kreditvärdiga finska små och medelstora företag som har behov av rörelsefinansiering. Företagslån ges ut tillsammans med partners där Bolaget är medfinansiärer alternativt till aktörer som potentiellt kan bli originators på investeringsplattformen.

Konsumentkrediter

Konsumentkreditgivning sker genom att förmedla godkända krediter till investeringsplattformen. Konsumentkreditgivning sker enbart i Sverige. Fördelarna med investeringsplattformen SaveLend.eu är främst hög transparens, goda och välbeprövade rutiner avseende kredithantering samt möjligheten att erbjuda kunderna kostnadsfria lån om de återbetalar inom 14 dagar. SaveLend Groups prissättning baseras på gällande lagstiftning, rådande marknadsläge och riskaptit.

Kundgruppen för konsumentkrediter är svenska kreditvärdiga privatpersoner som önskar lån utan säkerhet. Kunderna är jämnt utspridda över landet sett till befolkningen och den stora majoriteten hittar in till investeringsplattformen via sin mobiltelefon. Omkring 60 % av de som ansöker om lån är män. Den typiska lånekunden är 40-49 år gammal och 9 av 10 har en fast anställning. 90 % av låntagarna har en inkomst på över 20 000 SEK per månad. Enligt en undersökning gjord av SCB klarar 20 % av Sveriges befolkning inte av en oväntad utgift på 12 000 SEK eller mer utan att låna.1 Hälften av kunderna är återkommande. En knapp fjärdedel av alla kunder betalar tillbaka sitt lån inom 14 dagar. Motsvarande andel för återkommande kunder är ungefär en tredjedel. Beviljandegraden för en ny kund är mycket lägre än för en återkommande kund varför anskaffningskostnaden är betydligt högre. Säljkanalerna är huvudsakligen onlinemarknadsföring och affiliates (samarbetspartners inom marknadsföring).

Förmedling av externa krediter

Originators är externa kreditgivare, ofta specialiserade mot en viss målgrupp. Genom att ansluta sig till Bolagets investeringsplattform erhåller de möjlighet att finansiera sin kreditgivning av investerat kapital på investeringsplattformen.

Det finns hundratals marknadsplatser för krediter enbart i Europa. Bolaget strävar efter att samarbeta med partners som tydligt sticker ut från de övriga, och/eller kompletterar SaveLend.eu:s existerande investeringserbjudande. Egenskaper som eftersöks i originators är bland annat hållbara affärsmodeller med tydligt adresserad marknad, historiskt bra resultat på portföljnivå och erfaret team.

Partner Inkasso AB

Genom Partner Inkasso kan SaveLend.eu:s kunder också investera i lån säkerställda med inkassoportföljer. Partner Inkassos grundare har tillsammans 30 års erfarenhet av att lösa betalningsproblem med goda resultat. Företaget arbetar i enlighet med god inkassosed med att köpa förfallna fordringar. Partner Inkasso genomför prediktioner i värdet på en inkassoportfölj och säkerställer dessutom detta genom tydliga avtal med de parter de köper sina portföljer från. Genom sin erfarenhet, sitt metodiska arbete och höga servicenivå skapar Partner Inkasso en trovärdighet och professionalism som möter de krav som SaveLend.eu ställer på sina originators.

Svensk Kreditförmedling AB

Svensk Kreditförmedling AB hjälper till att föra samman företag med en överlikviditet och privatpersoner i grupp så att företag kan låna pengar till bland annat bostadsutveckling, företagsköp och investeringar. Genom detta kan långivarna agera som en samlad kraft mot låntagarna och säkerställa att panter och andra säkerheter är erforderliga samt att utlåningen sker till korrekta värderingar och marknadsförutsättningar.

De risker som finns kopplade till att låna ut pengar till företag hanterar Svensk Kreditförmedling genom en omsorgsfull företagsbesiktning (due diligence) samt en omfattande säkerhetsstruktur med panter i fastigheter och aktier, lånetak, borgensförbindelser och andra garantier.

1) https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/en-av-fem-klarar-inte-ovantad-utgift-pa-12-000/