SaveLend Group

Faktureringsplattformen

Introduktion

Tjänsteerbjudandet inkluderar en heltäckande reskontratjänst med flertalet distributionsoch betalsätt, bokföringsunderlag, påminnelse- och inkassotjänster samt, tillsammans med investeringsplattformen, finansieringstjänster. Genom denna tjänst hjälper SaveLend Group till att automatisera företagens hela faktureringsflöde och hjälper dem att både ta betalt och få betalt. Med tjänsten kan därmed fakturautställare tillgodose de flesta behov som slutkund kan tänkas ha vad gäller hur denne vill motta sin faktura och genomföra sin betalning.

> 1m


Varje år hanteras över 1 miljon fakturor i SaveLend Groups faktureringsplattform

> 20 000 msek


Varje år hanteras över 20 miljarder SEK av SaveLend Groups faktureringsplattform

2581


Företag, förbund och organisationer använder Savelend Groups faktureringsplattform

Försäljning och tillväxt

Konkurrensfördelarna med faktureringsplattformen är ett helhetserbjudande av tillgänglighet, automatisering, flexibilitet, skalbarhet och användarvänlighet. Särskilt konkurrenskraftig blir produkten när det kommer till att hantera stora konsumentflöden tack vare funktionalitet såsom saldohantering och automatisk hantering av autogiro. SaveLend Groups volymtillväxt inom faktureringsplattformen har varit ökande de senaste åren. 2018 hanterades cirka 209 000 fakturatransaktioner, 2019 ökade antalet till cirka 895 000 och för helåret 2020 ökade antalet till cirka 1 230 000. Förutom att allt fler kunder med större volymer har valt Billecta som leverantör finns en god underliggande tillväxt hos befintliga kunder och partners. De försäljningskanaler som används är nyhetsbrev, onlinemarknadsföring, fysisk nykundsbearbetning samt externa partners.

Plattformen

Faktureringsplattformen är helt egenutvecklad och de senaste årens volymtillväxt visar på faktureringsplattformens förmåga att skala upp och hantera allt större volymer. Merparten av alla kunder använder tjänsten tillsammans med någon form av integration till sitt bokförings- eller affärssystem. Faktureringsplattformen har ett REST API som möjliggör att all funktionalitet som finns i webbapplikationen också kan nås via integration. Förutom att kunderna kan bygga egna integrationer mot faktureringsplattformen finns även ett antal färdiga integrationer som enkelt kan aktiveras, bland annat till de vanligaste bokföringssystemen.

Kundgrupper

Kundgruppen är små till stora företag och organisationer som behöver hjälp med att automatisera sin reskontrahantering och sina betalflöden. Med ett utbud av smarta funktioner, som ökar graden av automatisering och minskar administrationen, lämpar sig tjänsten särskilt bra för företag som har stora aviseringsflöden. Normalt finns större aviseringsflöden inom el, tele och andra hushållsnära leverantörer men i princip alla bolag och aktörer som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på prenumeration, inklusive medlems- och givarorganisationer, är potentiella kunder.

Mindre företag(are)

Mindre företag(are) som sköter sin egen fakturering, oftast med lite lägre månadsvolymer. Kundgruppen söker ofta en enkel tjänst som automatiserar administrationen vid fakturahantering. Kundgruppen hittas ofta inom hushållsnära- eller konsultsegmentet.

Mindre och medelstora företag

Mindre och medelstora tech/serviceföretag som letar efter en flexibel och skalbar integrationslösning som också minskar behovet av ytterligare leverantörer. Kundgruppen söker oftast efter en tjänst som kan automatisera både de administrativa rutinerna och bokföringsflödet för att kunna skala sin tjänst. Kundgruppen återfinns ofta inom SaaS-sektorn eller digitalisering.

Stora företag/organisationer

Stora företag/organisationer med interna resurser som arbetar med fakturerings- och aviseringsprocessen på heltid. Letar oftast efter en helhetslösning som kan anpassas för att automatisera just deras rutiner efter eget behov. Beställaren gör noggranna upphandlingar och processplaner samt kräver hög kompetens av sin leverantör. Exempel på kundgrupper är fackförbund, andra större medlemsorganisationer eller företag inom el/telekom.

Partner

Eftersom tjänsten är flexibel och går att integrera i sin helhet har ett antal partners valt att integrera hela eller delar av faktureringsplattformen till sina egna tekniska plattformar. Därigenom utökar partnern sitt kunderbjudande med funktionalitet från faktureringsplattformen och modellen har visat sig vara skalbar. Partnern sköter driftsättning av nya kunder som ett led i sin kundanskaffningsprocess och SaveLend Group hanterar fakturavolymerna, och eventuella tilläggstjänster, såsom underleverantör.

Faktura & betaltjänster

Fakturaservice

Med fakturaservice ges kunderna ett komplett, flexibelt och anpassningsbart reskontrasystem. Fakturor kan skapas via webbapplikationen, genom import av fakturaunderlag eller genom integration via plattformens API. För kunder som debiterar samma belopp varje period finns en avtalsfakturamodul. Distribution av skapad faktura ombesörjs av faktureringsplattformen enligt angivet distributionssätt (postalt, epost, e-faktura, SMS eller Kivra) och betalning av aktuell faktura kan sedan göras via bankgiro, Swish, autogiro, kort eller direkt via betalinitiering. Det är kunden som bestämmer vilka distributions- och betalsätt som skall erbjudas slutkund. Bokföringsunderlag skapas för samtliga händelser, inklusive hantering av periodisering, felaktiga betalningar med mera. Med saldohantering har systemet alltid kontroll på respektive slutkunds saldo och anpassar automatiskt efterföljande faktura med eventuellt under- eller överskott.

Checkout

Nuvarande version av checkout är anpassad till företag och organisationer som enkelt vill starta en återkommande debitering via autogiro, exempelvis till följd av att slutkund tecknat en prenumeration eller tecknat sig som månadssparare eller månadsgivare. Lösningen integreras på kundens hemsida och inkluderar hämtning av kontonummer, digital signering av autogiromedgivande och uppsättning av återkommande debitering via autogiro enligt ingånget avtal. I en framtida version av checkout kommer flera betalsätt, inklusive delbetalning, att erbjudas.

Inkasso

Ombudsinkasso erbjuds såsom tilläggstjänst till befintliga fakturaservicekunder. Tjänsten tar vid när en kund har förfallna fordringar, antingen automatiskt enligt kundens inställningar eller genom eget aktivt val. För samtliga fordringar som går in i en kravprocess gäller att faktureringsplattformen alltid har aktuell betalstatus. Detta höjer graden av automatisering och minskar antal ärenden som kräver åtgärd från inkassohandläggare. Tjänsten har därför hög grad av automatisering samtidigt som kunden, tack vare ett användarvänligt gränssnitt, har god kontroll över processen och därmed också sin kundrelation. Sedan mitten av 2020 bedrivs även inkasso på förvärvade fordringar. Månatligen förvärvas portföljer om cirka 150-200 ärenden från investeringsplattformen. Under 2021 kommer dessa förvärv att fortsätta och på sikt är det av intresse att även förvärva externa portföljer.

Finansieringstjänster

På faktureringsplattformen tillhandahålls även finansieringstjänster kopplade till utställda fakturor. Krediterna från dessa tjänster ges ut och finansieras av investerare på investeringsplattformen.

SäljFinans

Vid mottagande av faktura kan konsument välja delbetalning varvid en konsumentkredit ges ut och finansieras via investeringsplattformen. Kunden erhåller betalning på förfallodagen och konsument erhåller avier att betala enligt överenskommen plan.

Fakturaköp

Vid utställande av faktura kan en kund välja att sälja sin faktura för att på så vis erhålla betalning för sin faktura snabbare. Köp av fakturor sker både med och utan regress och finansieras via investeringsplattformen.

Styrkor och konkurrensfördelar

Kompetens

Kompetensen ligger dels i den tekniska kunskapen Bolaget har internt med egna utvecklade plattformar, dels i engagerad och hängiven personal med flerårig erfarenhet från branschen. Detta tillsammans skapar ett hängivet team och en bra struktur i SaveLend Group som har intentionen att bli ett av de ledande bolagen inom sitt gebit.

Engagemang

SaveLend Group har sedan grundandet präglats av en entreprenöriell företagskultur vilket har gjort att Bolaget haft kort tid mellan idé och produktlansering. Som ett exempel skapades produkten SäljFinans på mindre än nio månader från första idé till första betalande kund.

Dokumenterade resultat

SaveLend Group har sedan 2014 haft oavbruten tillväxt både organisk och förvärvsdriven. Volymerna har växt varje år och Bolaget har påvisat att de klarat växa plattformarna med ökade volymer vilket är en indikation på att det kommer vara så fortsatt. Avkastningen för investeringsplattformen under 2020 (Covid-året) var fortsatt positiv. Faktureringsplattformen levererade rekordhöga volymer och det är Bolagets bedömning att volymerna fortsatt kommer öka.

Konkurrenskraftigt produkterbjudande

Det är Bolagets uppfattning att det inte finns någon direkt konkurrent med samma breda erbjudande. En av SaveLends Group främsta egenskaper är förmågan att skapa egna krediter genom befintliga kunder. Detta i kombination med moderna IT-plattformar som är kundvänliga och helt digitala gör att plattformarna kan växa var för sig, men tillsammans blir de ännu starkare.

Kundorienterad IT-utveckling

SaveLend Group har moderna och flexibla IT-plattformar vilket ger en flexibilitet i nya produktlanseringar och i expansionsmöjligheter över landsgränser. IT är en central del i affärsflödet och genom att vara affärsdrivna och med i hela kedjan från idé till färdig produkt kan IT tillsammans med övriga organisationen arbeta integrerat och därmed förkorta tiden för att lansera nya produkter och tjänster.

Hög automatisering i produkt

SaveLend Group har sedan lansering arbetat efter devisen ”är det något som görs två gånger på en dag så automatisera det”. Detta har lett till att plattformarna idag har en hög grad av automation och är redo att ta emot mer än fem gånger dagens volymer utan att behöva anställa mer än en handfull personer. Ett exempel på detta är att under 2019 gick en av Sveriges större medlemsorganisationer igång med Bolagets tjänster. Från första kontakt till deras första avisering om 50 000 fakturor i månaden tog det tre veckor och detta ökade volymerna med 100 % utan att påverka driften eller antalet anställda.

Skalbarhet i affären

Affärsmodell

SaveLend Group har en affärsmodell där kundanskaffning inom ett område leder till affärsmöjlighet och förenklad kundanskaffning inom ett annat område. Det finns en tydlig korsbefruktning mellan Bolagets olika intäktsströmmar.

Det finns också en inbyggd tillväxt i affärsmodellen; investerat kapital på investeringsplattformen växer genom den avkastning som investeringarna i krediter medför och faktureringsplattformen ökar sin volym i takt med att kunderna växer.

Tekniska plattformar

Bolaget har själv utvecklat sina plattformar och fortsatt utveckling av dessa kommer ske för att inte tappa konkurrensfördelar. Plattformarna har utvecklats för att kunna hantera betydligt större volymer utan att de totala kostnaderna skall öka i betydande omfattning. Varje ökad volymenhet i investerat kapital eller antal fakturatransaktioner gör att enhetskostnaden för plattformarna går ner. Sedan 2018 har antalet fakturatransaktioner på faktureringsplattformen mer än fyrfaldigats utan att driftkostnaden för systemet ökade mer än 50 %. Tack vare investeringar i investeringsplattformen har driftskostnaderna under samma period gått ned med 60 %.

Partners

Både investerat kapital på investeringsplattformen och antalet fakturatransaktioner på faktureringsplattformen har fungerande partnermodeller som bidrar till god underliggande tillväxt med låg anskaffningskostnad. För faktureringsplattformen handlar det om olika affärs- och bokföringssystem som vill ha hela eller delar av plattformens funktionalitet som en del av sitt eget erbjudande. För investeringsplattformen handlar det om både investerarkollektiv och externa originators som vill få åtkomst till kapital och/eller krediter. Fördelen för SaveLend Group är att investerat kapital på investeringsplattformen ökar och fler investeringsmöjligheter ges till investerare. Partners kan ofta också vara lämpliga som originators. I dagsläget finns ett anknutet betaltjänstombud gällande investeringsplattformen och ett flertal partners till faktureringsplattformen. Att hitta fler liknande partners ligger i linje med Bolagets tillväxtstrategi.

Originators

Genom att ansluta fler originators till investeringsplattformen kan SaveLend Group utöka sitt krediterbjudande med fler länder och produkter utan att för den delen behöva öppna kontor eller lokala filialer i andra länder. Med en standardiserad anslutningsprocess för bedömning och uppföljning kan flertalet originators anslutas per år.

Kreditgivning

Egen kreditgivning och/eller förmedling ska främst göras i de länder där faktureringsplattformen är aktiv för att på så vis dra nytta av de synergier som finns i gruppen. Datan som kommer genom att ha hela kundreskontran ger ett övertag mot traditionella kreditgivare när det kommer till att beräkna risk. Genom att kombinera kundreskontran med SaveLend Groups betaltjänster kan även likvidströmmarna på samtliga flöden gå genom koncernen vilket skapar bättre säkerhet för investerarna.

Automatiserade processer / digitaliserings grad

Båda plattformarna är framtagna för att ha hög grad av automation med minimal löpande hantering från medarbetare. Volymtillväxten i investerat kapital på investeringsplattformen och antalet fakturatransaktioner på faktureringsplattformen leder inte till motsvarande ökning i personalkostnader.